ชุมชนศรีสุริโยทัย

Share Button

ชุมชนศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. เจริญกรุง 55 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศรีสุริโยทัย มีประชากรชายจำนวน 360 คน และประชากรหญิงจำนวน 378 คน รวมเป็น 738 คน

ชุมชนศรีสุริโยทัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 246 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 123 หลัง ชุมชนศรีสุริโยทัย มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีสุริโยทัย

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. เจริญกรุง 55

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ยานนาวา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 360 คน

ประชากรหญิง: 378 คน

ประชากรรวม: 738 คน

จำนวนครัวเรือน: 246 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 123 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button