ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา

Share Button

ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 147 คน รวมเป็น 285 คน

ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีสุข-ญาดา ร่วมพัฒนา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 147 คน

ประชากรรวม: 285 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button