ชุมชนศรีย่าน ซอย 3

Share Button

ชุมชนศรีย่าน ซอย 3 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศรีย่าน 3 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนศรีย่าน ซอย 3 มีประชากรชายจำนวน 622 คน และประชากรหญิงจำนวน 680 คน รวมเป็น 1,302 คน

ชุมชนศรีย่าน ซอย 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนศรีย่าน ซอย 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีย่าน ซอย 3

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศรีย่าน 3

ถนน: นครไชยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 622 คน

ประชากรหญิง: 680 คน

ประชากรรวม: 1,302 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button