ชุมชนศรีภูมิ

Share Button

ชุมชนศรีภูมิ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศรีภูมิ ถนน อินทรพิพทักษ์ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศรีภูมิ มีประชากรชายจำนวน 506 คน และประชากรหญิงจำนวน 615 คน รวมเป็น 1,121 คน

ชุมชนศรีภูมิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 228 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนศรีภูมิ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีภูมิ

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศรีภูมิ

ถนน: อินทรพิพทักษ์

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 506 คน

ประชากรหญิง: 615 คน

ประชากรรวม: 1,121 คน

จำนวนครัวเรือน: 228 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button