ชุมชนศรีประดู่

Share

ชุมชนศรีประดู่ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง บางจากและคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศรีประดู่ มีประชากรชายจำนวน 310 คน และประชากรหญิงจำนวน 342 คน รวมเป็น 652 คน

ชุมชนศรีประดู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนศรีประดู่ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีประดู่

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: บางจากและคูหาสวรรค์

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 310 คน

ประชากรหญิง: 342 คน

ประชากรรวม: 652 คน

จำนวนครัวเรือน: 167 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share