ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด

Share

ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ร.ร.บ้านนแบนชะโด ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด มีประชากรชายจำนวน 397 คน และประชากรหญิงจำนวน 346 คน รวมเป็น 743 คน

ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ร.ร.บ้านนแบนชะโด

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 397 คน

ประชากรหญิง: 346 คน

ประชากรรวม: 743 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share