ชุมชนศรีกุมาร

Share Button

ชุมชนศรีกุมาร ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศรีกุมาร มีประชากรชายจำนวน 56 คน และประชากรหญิงจำนวน 55 คน รวมเป็น 111 คน

ชุมชนศรีกุมาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 38 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 37 หลัง ชุมชนศรีกุมาร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีกุมาร

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 56 คน

ประชากรหญิง: 55 คน

ประชากรรวม: 111 คน

จำนวนครัวเรือน: 38 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 37 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button