ชุมชนวุฒิชัย

Share Button

ชุมชนวุฒิชัย ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.หลานหลวง ถนน ดำรงรักษ์ แขวง คลองมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวุฒิชัย มีประชากรชายจำนวน 274 คน และประชากรหญิงจำนวน 258 คน รวมเป็น 532 คน

ชุมชนวุฒิชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนวุฒิชัย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวุฒิชัย

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.หลานหลวง

ถนน: ดำรงรักษ์

แขวง: คลองมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 274 คน

ประชากรหญิง: 258 คน

ประชากรรวม: 532 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button