ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2)

Share Button

ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2) ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อพยพ 2 ถนน วุฒากาศ แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2) มีประชากรชายจำนวน 440 คน และประชากรหญิงจำนวน 466 คน รวมเป็น 906 คน

ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 230 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวุฒากาศ 46 (อพยพ 2)

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อพยพ 2

ถนน: วุฒากาศ

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 440 คน

ประชากรหญิง: 466 คน

ประชากรรวม: 906 คน

จำนวนครัวเรือน: 230 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button