ชุมชนวิเศษสุข

Share Button

ชุมชนวิเศษสุข ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 32 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวิเศษสุข มีประชากรชายจำนวน 393 คน และประชากรหญิงจำนวน 398 คน รวมเป็น 791 คน

ชุมชนวิเศษสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนวิเศษสุข มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวิเศษสุข

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 32

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 393 คน

ประชากรหญิง: 398 คน

ประชากรรวม: 791 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button