ชุมชนวิสุทธิจิตร

Share Button

ชุมชนวิสุทธิจิตร ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.เอกชัย 8 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวิสุทธิจิตร มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 145 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนวิสุทธิจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนวิสุทธิจิตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวิสุทธิจิตร

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.เอกชัย 8

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 145 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 47 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button