ชุมชนวิจิตรสามัคคี

Share Button

ชุมชนวิจิตรสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยบางแวก ถนน – แขวง คูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวิจิตรสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 321 คน รวมเป็น 566 คน

ชุมชนวิจิตรสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนวิจิตรสามัคคี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวิจิตรสามัคคี

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยบางแวก

ถนน: –

แขวง: คูหาสวรรค์

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 321 คน

ประชากรรวม: 566 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button