ชุมชนวาสิฎฐี

Share Button

ชุมชนวาสิฎฐี ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.วาสิฎฐี ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวาสิฎฐี มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 114 คน รวมเป็น 253 คน

ชุมชนวาสิฎฐี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนวาสิฎฐี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวาสิฎฐี

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.วาสิฎฐี

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 114 คน

ประชากรรวม: 253 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button