ชุมชนวานิชสัมพันธ์

Share Button

ชุมชนวานิชสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วานิช 2 ถนน วานิช แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวานิชสัมพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 206 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 393 คน

ชุมชนวานิชสัมพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนวานิชสัมพันธ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวานิชสัมพันธ์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วานิช 2

ถนน: วานิช

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 206 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 393 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button