ชุมชนวัดไผ่เงิน

Share Button

ชุมชนวัดไผ่เงิน ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดไผ่เงินโชตินาราม ถนน สาธุประดิษฐ์ 20 แขวง บางโคล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดไผ่เงิน มีประชากรชายจำนวน 3,471 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,026 คน รวมเป็น 5,497 คน

ชุมชนวัดไผ่เงิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,000 หลัง ชุมชนวัดไผ่เงิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดไผ่เงิน

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดไผ่เงินโชตินาราม

ถนน: สาธุประดิษฐ์ 20

แขวง: บางโคล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,471 คน

ประชากรหญิง: 2,026 คน

ประชากรรวม: 5,497 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,000 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button