ชุมชนวัดไผ่ตัน

Share Button

ชุมชนวัดไผ่ตัน ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังวัดไผ่ตัน ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดไผ่ตัน มีประชากรชายจำนวน 850 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,129 คน รวมเป็น 1,979 คน

ชุมชนวัดไผ่ตัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 286 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 286 หลัง ชุมชนวัดไผ่ตัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดไผ่ตัน

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณด้านหน้าและด้านหลังวัดไผ่ตัน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 850 คน

ประชากรหญิง: 1,129 คน

ประชากรรวม: 1,979 คน

จำนวนครัวเรือน: 286 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 286 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button