ชุมชนวัดไชยทิศ

Share

ชุมชนวัดไชยทิศ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดไชยทิศ มีประชากรชายจำนวน 665 คน และประชากรหญิงจำนวน 745 คน รวมเป็น 1,410 คน

ชุมชนวัดไชยทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 415 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนวัดไชยทิศ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดไชยทิศ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 665 คน

ประชากรหญิง: 745 คน

ประชากรรวม: 1,410 คน

จำนวนครัวเรือน: 415 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share