ชุมชนวัดใหม่วิเชียร

Share Button

ชุมชนวัดใหม่วิเชียร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดราชสิทธาราม ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดใหม่วิเชียร มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 159 คน รวมเป็น 307 คน

ชุมชนวัดใหม่วิเชียร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนวัดใหม่วิเชียร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหม่วิเชียร

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดราชสิทธาราม

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 159 คน

ประชากรรวม: 307 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button