ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น

Share

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน บางขุนนนท์/จรัลสนิทวงศ์ แขวง บางขุนนนท์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: บางขุนนนท์/จรัลสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนนนท์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share