ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

Share Button

ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วุฒากาศ 24 ถนน ซ. วุฒากาส 24 แขวง ตลาดพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย มีประชากรชายจำนวน 243 คน และประชากรหญิงจำนวน 244 คน รวมเป็น 487 คน

ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 151 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วุฒากาศ 24

ถนน: ซ. วุฒากาส 24

แขวง: ตลาดพลู

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 243 คน

ประชากรหญิง: 244 คน

ประชากรรวม: 487 คน

จำนวนครัวเรือน: 151 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button