ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

Share Button

ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ มีประชากรชายจำนวน 337 คน และประชากรหญิงจำนวน 387 คน รวมเป็น 724 คน

ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 181 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 337 คน

ประชากรหญิง: 387 คน

ประชากรรวม: 724 คน

จำนวนครัวเรือน: 181 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button