ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ

Share Button

ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถนน อินทรพิพทักษ์ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ มีประชากรชายจำนวน 650 คน และประชากรหญิงจำนวน 717 คน รวมเป็น 1,367 คน

ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 376 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

ถนน: อินทรพิพทักษ์

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 650 คน

ประชากรหญิง: 717 คน

ประชากรรวม: 1,367 คน

จำนวนครัวเรือน: 376 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button