ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม

Share

ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดหงส์รัตนาราม ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม มีประชากรชายจำนวน 263 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 585 คน

ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดหงส์รัตนาราม

ถนน: วังเดิม

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 263 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 585 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share