ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว

Share Button

ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.วัดโพธิ์แก้ว ถนน พระราม 2 แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว มีประชากรชายจำนวน 1,210 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,040 คน รวมเป็น 3,250 คน

ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 650 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 650 หลัง ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.วัดโพธิ์แก้ว

ถนน: พระราม 2

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,210 คน

ประชากรหญิง: 2,040 คน

ประชากรรวม: 3,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 650 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 650 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button