ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

Share Button

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดโพธิ์เรียง ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง มีประชากรชายจำนวน 2,458 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,542 คน รวมเป็น 5,000 คน

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนวัดโพธิ์เรียง มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดโพธิ์เรียง

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,458 คน

ประชากรหญิง: 2,542 คน

ประชากรรวม: 5,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button