ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน

Share Button

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดโบสถ์สามเสน ถนน สามเสน แขวง ดุสิต ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 155 คน รวมเป็น 321 คน

ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดโบสถ์สามเสน

ถนน: สามเสน

แขวง: ดุสิต

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 155 คน

ประชากรรวม: 321 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button