ชุมชนวัดเศวตฉัตร

Share Button

ชุมชนวัดเศวตฉัตร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 25 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเศวตฉัตร มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 510 คน

ชุมชนวัดเศวตฉัตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 157 หลัง ชุมชนวัดเศวตฉัตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเศวตฉัตร

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 25

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 510 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 157 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button