ชุมชนวัดเพลง

Share Button

ชุมชนวัดเพลง ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเพลง มีประชากรชายจำนวน 93 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 210 คน

ชุมชนวัดเพลง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนวัดเพลง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเพลง

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 93 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 210 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button