ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา

Share Button

ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 ถนน – แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา มีประชากรชายจำนวน 65 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 200 คน

ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเพลงวิปัสนา

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37

ถนน: –

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 65 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 200 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button