ชุมชนวัดเพลงกลางสวน

Share Button

ชุมชนวัดเพลงกลางสวน ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 แขวงบางพรม ถนน วัดประสาท แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเพลงกลางสวน มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 166 คน รวมเป็น 343 คน

ชุมชนวัดเพลงกลางสวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนวัดเพลงกลางสวน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเพลงกลางสวน

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 แขวงบางพรม

ถนน: วัดประสาท

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 166 คน

ประชากรรวม: 343 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button