ชุมชนวัดเทวราชกุญชร

Share Button

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดเทวราชกุญชร ถนน ศรีอยุธยา แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร มีประชากรชายจำนวน 196 คน และประชากรหญิงจำนวน 207 คน รวมเป็น 403 คน

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 131 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนวัดเทวราชกุญชร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเทวราชกุญชร

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณวัดเทวราชกุญชร

ถนน: ศรีอยุธยา

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 196 คน

ประชากรหญิง: 207 คน

ประชากรรวม: 403 คน

จำนวนครัวเรือน: 131 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button