ชุมชนวัดเทพลีลา

Share Button

ชุมชนวัดเทพลีลา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดเทพลีลา มีประชากรชายจำนวน 383 คน และประชากรหญิงจำนวน 385 คน รวมเป็น 768 คน

ชุมชนวัดเทพลีลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนวัดเทพลีลา มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเทพลีลา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 383 คน

ประชากรหญิง: 385 คน

ประชากรรวม: 768 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button