ชุมชนวัดเทพนารี

Share Button

ชุมชนวัดเทพนารี ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเทพนารี มีประชากรชายจำนวน 424 คน และประชากรหญิงจำนวน 571 คน รวมเป็น 995 คน

ชุมชนวัดเทพนารี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 228 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนวัดเทพนารี มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเทพนารี

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 424 คน

ประชากรหญิง: 571 คน

ประชากรรวม: 995 คน

จำนวนครัวเรือน: 228 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 187 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button