ชุมชนวัดเทพธิดาราม

Share Button

ชุมชนวัดเทพธิดาราม ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกไข่ ถนน มหาไชย แขวง สำราญราษฎร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดเทพธิดาราม มีประชากรชายจำนวน 142 คน และประชากรหญิงจำนวน 161 คน รวมเป็น 303 คน

ชุมชนวัดเทพธิดาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนวัดเทพธิดาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเทพธิดาราม

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกไข่

ถนน: มหาไชย

แขวง: สำราญราษฎร์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 142 คน

ประชากรหญิง: 161 คน

ประชากรรวม: 303 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button