ชุมชนวัดเครือวัลย์

Share Button

ชุมชนวัดเครือวัลย์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.อรุณอัมรินทร์ ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเครือวัลย์ มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 295 คน รวมเป็น 545 คน

ชุมชนวัดเครือวัลย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนวัดเครือวัลย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเครือวัลย์

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.อรุณอัมรินทร์

ถนน: อรุณอัมรินทร์

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 295 คน

ประชากรรวม: 545 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button