ชุมชนวัดเกาะ

Share Button

ชุมชนวัดเกาะ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9,10 ถนน – แขวง บางเชือกหนัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดเกาะ มีประชากรชายจำนวน 256 คน และประชากรหญิงจำนวน 277 คน รวมเป็น 533 คน

ชุมชนวัดเกาะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนวัดเกาะ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดเกาะ

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9,10

ถนน: –

แขวง: บางเชือกหนัง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 256 คน

ประชากรหญิง: 277 คน

ประชากรรวม: 533 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button