ชุมชนวัดอ่างแก้ว

Share Button

ชุมชนวัดอ่างแก้ว ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดอ่างแก้ว มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 314 คน

ชุมชนวัดอ่างแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนวัดอ่างแก้ว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอ่างแก้ว

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 314 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button