ชุมชนวัดอินทาราม

Share Button

ชุมชนวัดอินทาราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทาราม ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดอินทาราม มีประชากรชายจำนวน 773 คน และประชากรหญิงจำนวน 753 คน รวมเป็น 1,526 คน

ชุมชนวัดอินทาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 210 หลัง ชุมชนวัดอินทาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอินทาราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทาราม

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 773 คน

ประชากรหญิง: 753 คน

ประชากรรวม: 1,526 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 210 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button