ชุมชนวัดอินทรวิหาร

Share

ชุมชนวัดอินทรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกวัดอินทรวิหาร ถนน วิสุทธิกษัตริย์ แขวง บางขุนพรหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดอินทรวิหาร มีประชากรชายจำนวน 869 คน และประชากรหญิงจำนวน 631 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนวัดอินทรวิหาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนวัดอินทรวิหาร มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอินทรวิหาร

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกวัดอินทรวิหาร

ถนน: วิสุทธิกษัตริย์

แขวง: บางขุนพรหม

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 869 คน

ประชากรหญิง: 631 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share