ชุมชนวัดอาวุธ

Share Button

ชุมชนวัดอาวุธ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดอาวุธ มีประชากรชายจำนวน 336 คน และประชากรหญิงจำนวน 273 คน รวมเป็น 609 คน

ชุมชนวัดอาวุธ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 243 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 243 หลัง ชุมชนวัดอาวุธ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอาวุธ

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วัชรพล

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 336 คน

ประชากรหญิง: 273 คน

ประชากรรวม: 609 คน

จำนวนครัวเรือน: 243 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 243 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button