ชุมชนวัดอัมพวา

Share Button

ชุมชนวัดอัมพวา ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดอัมพวา ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดอัมพวา มีประชากรชายจำนวน 2,913 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,712 คน รวมเป็น 5,625 คน

ชุมชนวัดอัมพวา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 332 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนวัดอัมพวา มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอัมพวา

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดอัมพวา

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,913 คน

ประชากรหญิง: 2,712 คน

ประชากรรวม: 5,625 คน

จำนวนครัวเรือน: 332 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button