ชุมชนวัดอมรทายิการาม

Share Button

ชุมชนวัดอมรทายิการาม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดอมรทายิการาม ถนน วัดสุทธาวาส แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดอมรทายิการาม มีประชากรชายจำนวน 378 คน และประชากรหญิงจำนวน 422 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนวัดอมรทายิการาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนวัดอมรทายิการาม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดอมรทายิการาม

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดอมรทายิการาม

ถนน: วัดสุทธาวาส

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 378 คน

ประชากรหญิง: 422 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button