ชุมชนวัดหิรัญรูจี

Share Button

ชุมชนวัดหิรัญรูจี ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ประชาธิปก แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดหิรัญรูจี มีประชากรชายจำนวน 932 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,046 คน รวมเป็น 1,978 คน

ชุมชนวัดหิรัญรูจี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 672 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนวัดหิรัญรูจี มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดหิรัญรูจี

เขต: ธนบุรี

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ประชาธิปก

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 932 คน

ประชากรหญิง: 1,046 คน

ประชากรรวม: 1,978 คน

จำนวนครัวเรือน: 672 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button