ชุมชนวัดหนองใหญ่

Share Button

ชุมชนวัดหนองใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน รัตนโกสินทร์ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดหนองใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 77 คน และประชากรหญิงจำนวน 73 คน รวมเป็น 150 คน

ชุมชนวัดหนองใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนวัดหนองใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดหนองใหญ่

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: รัตนโกสินทร์

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 77 คน

ประชากรหญิง: 73 คน

ประชากรรวม: 150 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button