ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

Share Button

ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกวัดหงส์รัตนาราม ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม มีประชากรชายจำนวน 826 คน และประชากรหญิงจำนวน 654 คน รวมเป็น 1,480 คน

ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 370 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 285 หลัง ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกวัดหงส์รัตนาราม

ถนน: วังเดิม

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 826 คน

ประชากรหญิง: 654 คน

ประชากรรวม: 1,480 คน

จำนวนครัวเรือน: 370 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 285 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button