ชุมชนวัดสุวรรณาราม

Share Button

ชุมชนวัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถนน – แขวง ศิริราช ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดสุวรรณาราม มีประชากรชายจำนวน 985 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,015 คน รวมเป็น 2,000 คน

ชุมชนวัดสุวรรณาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนวัดสุวรรณาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุวรรณาราม

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32

ถนน: –

แขวง: ศิริราช

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 985 คน

ประชากรหญิง: 1,015 คน

ประชากรรวม: 2,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button