ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

Share Button

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหลังและด้านข้างวัดสุนทรธรรมทาน ถนน หลานหลวง แขวง วัดโสมนัส ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน มีประชากรชายจำนวน 376 คน และประชากรหญิงจำนวน 449 คน รวมเป็น 825 คน

ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 244 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 233 หลัง ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหลังและด้านข้างวัดสุนทรธรรมทาน

ถนน: หลานหลวง

แขวง: วัดโสมนัส

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 376 คน

ประชากรหญิง: 449 คน

ประชากรรวม: 825 คน

จำนวนครัวเรือน: 244 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 233 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button