ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์

Share Button

ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน แยกคลองมอญ-วัดอุทัย แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ มีประชากรชายจำนวน 307 คน และประชากรหญิงจำนวน 328 คน รวมเป็น 635 คน

ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 157 หลัง ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: แยกคลองมอญ-วัดอุทัย

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 307 คน

ประชากรหญิง: 328 คน

ประชากรรวม: 635 คน

จำนวนครัวเรือน: 157 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 157 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button