ชุมชนวัดสุทธาวาส

Share Button

ชุมชนวัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เลียบคลองมอญ แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดสุทธาวาส มีประชากรชายจำนวน 70 คน และประชากรหญิงจำนวน 80 คน รวมเป็น 150 คน

ชุมชนวัดสุทธาวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 36 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนวัดสุทธาวาส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุทธาวาส

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เลียบคลองมอญ

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 70 คน

ประชากรหญิง: 80 คน

ประชากรรวม: 150 คน

จำนวนครัวเรือน: 36 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button