ชุมชนวัดสุทธาราม

Share Button

ชุมชนวัดสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 46 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดสุทธาราม มีประชากรชายจำนวน 551 คน และประชากรหญิงจำนวน 647 คน รวมเป็น 1,198 คน

ชุมชนวัดสุทธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 215 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนวัดสุทธาราม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุทธาราม

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 46

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 551 คน

ประชากรหญิง: 647 คน

ประชากรรวม: 1,198 คน

จำนวนครัวเรือน: 215 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button